Vondel Kitchen verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van Vondel Kitchen. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
Vondel Kitchen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

Vondel Kitchen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Vondel Kitchen vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt.

Voor welke doeleinden verwerkt Vondel Kitchen uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door Vondel Kitchen gebruikt voor de bedrijfsvoering. De belangrijkste processen waarvoor Vondel Kitchen persoonsgegevens verwerkt zijn:

A. Facilitaire zaken: toegang- en beheersystemen.

B. Algemene processen: Web content management, klachtenprocedure en beroep en bezwaar.

Vondel Kitchen verwerkt alleen persoonsgegevens in het bestelproces op de website.

Van wie verzamelt Vondel Kitchen persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt Vondel Kitchen gegevens van bezoekers van de website

Welke persoonsgegevens verzamelt Vondel Kitchen?

De meest voorkomende gegevens zijn:
• NAW-gegevens (naam);
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons.)
• Surf- en clickgedrag

Vondel Kitchen verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Vondel Kitchen ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Geven en intrekken van toestemming

Geeft u Vondel Kitchen toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

Hoe zorgt Vondel Kitchen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Vondel Kitchen gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Vondel Kitchen neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Vondel Kitchen deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Vondel Kitchen kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Vondel Kitchen verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Vondel Kitchen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Vondel Kitchen (info@vondel kitchen.nl ). Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Vondel Kitchen nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u in de kunt downloaden in de appstore.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Vondel Kitchen passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. Vondel Kitchen neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies en clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Vondel Kitchen gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen. Lees meer over de cookies die Vondel Kitchen gebruikt in het cookiestatement.

Privacybeleid van derden

Op de website van Vondel Kitchen zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot Vondel Kitchen behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een email sturen naar info@vondelkitchen.nl.